Reklamační podmínky

   •                     1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti FLOR SERVICE TRADE, s.r.o.,

IČ: 02108208, se sídlem Kopečná 940/14, 502 00 Brno.

1.2. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento Reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) a zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („ZOS“).

1.3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem. Na žádost Kupujícího mu jej Prodávající předá v textové podobě.

1.4. Pojmy psané velkými počátečními písmeny nedefinované Reklamačním řádem mají stejný význam jako ve VOP.
2. DEFINICE POJMŮ

2.1. Pojmy psané velkými počátečními písmeny mají následující význam:

a. „Zákonná záruka“ znamená zákonnou povinnost Prodávajícího z vadného plnění ve smyslu § 2165 odst. 1 OZ a článku 4, tohoto Reklamačního řádu;

b. „Záruka za jakost“ znamená záruku za jakost poskytovanou Prodávajícím ve smyslu ustanovení § 2113 OZ a článku 5. tohoto Reklamačního řádu;

c. „ZoOOS“ znamená zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby;

 

3. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

2.2. Prodávající prohlašuje, že Zboží předává Kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 OZ, tedy:

a. Zboží má vlastnosti, které si Kupující s Prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

d. Zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

e. Zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

f. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.1. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Kupující právo na dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Grafické vizualizace prováděné Prodávajícím a poskytnuté Kupujícímu mají pouze informativní charakter a výsledné dílo se může lišit.

2.3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

 3. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD (ZÁKONNÁ ZÁRUKA)3.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců od převzetí Zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit.

3.2. U použitého Zboží lhůta pro uplatnění práv z vad odpovídá polovině lhůty pro uplatnění práv z vad stejného nebo obdobného Zboží nového.

3.3. Kupující bere na vědomí, že životnost Zboží není dána lhůtou pro uplatnění vad. Životnost Zboží se liší dle typu Zboží, vlastností Zboží a jeho údržbu, správnost a intenzitu užívání.

3.4. Lhůta pro uplatnění práv z vad neběží po dobu ode dne reklamace do dne jejího vyřízení.

3.5. U osiva a sadby (ve smyslu ZoOOS, tj. pokud je Zboží přímo určeno k rozmnožování a uvádění na trh, tedy nejde zejména o okrasné rostliny) lhůta pro uplatnění práv z vad:

a. je u jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, jeden rok;

g. končí jeden rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy; certifikované odrůdy

h. je u sazenic zeleniny a květin tři týdny.

 

5. ZÁRUKA ZA JAKOST

3.6. Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností Záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo Smlouva nestanoví něco jiného.

3.7. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, vztahuje se na Zboží Záruka za jakost se záruční dobou odpovídající uváděné době použitelnosti.

3.8. Není-li na obale Zboží nebo v záručním listu uvedeno, při prodeji Zboží stanoveno Prodávajícím nebo mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak, poskytuje Prodávající na následující Zboží Záruku za jakost se záruční dobou v délce doby použitelnosti, tedy:

a. u řezaných květin, dřevin a zboží se živého materiálu 24 hodin;

j. u rostlin v zelené stěně / vertikální zahradě 3 měsíce;

k. u konstrukce zelené stěny 2 roky;

l. u mechových stěn 2 roky;

m. u rostlin s vegetační dobou v našich podmínkách kratší než jeden rok, 3 týdny.

3.9. Prodávající poskytuje na Zboží neuvedené v bodě 5.3. tohoto článku Záruku za jakost jen v případě, že je tak výslovně u daného Zboží uvedeno na obalu, nebo na dodacím listě a to v délce a rozsahu u daného Zboží uvedeného.

 

4. ODPOVĚDNOST ZA DÍLO

4.1. Na Odpovědnost za dílo se užijí Ustanovení VOP a Reklamačního řádu přiměřeně.

4.2. Soud nepřizná Kupujícímu právo z vadného plnění, neoznámí-li vady díla/Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla a namítne-li Prodávající, že právo bylo uplatněno opožděně.

 5. UPLATNĚNÍ REKLAMACE5.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím emailu na emailové adrese info@florservice.cz, písemně na adrese sídla Prodávajícího a/nebo telefonicky na

tel. č. +420 518 327023 nebo 608407331.

5.2. Při reklamaci je Kupující povinen prokázat, že je oprávněný u Kupujícího reklamaci uplatnit.

5.3. Kupující je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Zboží má vadu, v opačném případě není Prodávající odpovědný za škodu/poškození, které vznikne dalším užíváním Zboží. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

5.4. V případě, že Kupující, zjistí, že obal na dodaném Zboží je poškozen, je povinný o tomto Prodávajícího bezodkladně informovat, a to prostřednictvím emailu info@florservice.cz, případně na telefonním čísle +420 608407331.

5.5. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

a. je-li vada na Zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

n. jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím;

o. vada vznikla na Zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží (např. uplynutím životnosti);

p. vada vznikla na Zboží neodbornou montáží nebo neodborným uvedením Zboží do provozu;

q. vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením, užíváním Zboží v rozporu s jeho účelem, nesprávným zacházením, přepravou a nesprávnou péčí o Zboží, zejména u rostlin jejich nedostatečným či nadměrným zaléváním či hnojením, mechanickým poškozením (pádem, nárazem) nebo použitím Zboží v podmínkách, pro které není určeno;

r. vada je způsobena neodborným (Kupujícím nebo třetí osobou bez postavení autorizovaného servisu) zásahem do Zboží, zejména s cílem opravy či úpravy vlastními silami apod.;

a. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího (škůdci apod.);

b. u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace podobného významu, kdy lze uplatnit práva z vad pouze do uplynutí takto stanovené doby;

c. vyplývá-li to z povahy Zboží;

b. jedná-li se o vadu, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží.

6.1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu a u Zboží uvedeného v bodě 5.3.

5.6. V případě, že uplatnění práv z vad činí Spotřebiteli značné obtíže (kupř. Zboží není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o Zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti), posoudí Prodávající vadu po dohodě s Kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost.

5.7. Vada Zboží nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu Cenu za Zboží podle Smlouvy.

 

6. PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

6.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením Smlouvy, se použije na vady Zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení Smlouvy v případě, kdy by Kupující Smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání Smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením Smlouvy.

6.2. Je-li vada podstatným porušením Smlouvy, má Kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od Smlouvy (s právem na vrácení Kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

6.3. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od Smlouvy má Kupující, který je Spotřebitelem, bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

7.2. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení.

7.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.4. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

7.5. Kupující je povinen převzít si reklamované Zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či Zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží.

7.6. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva

7.8. V případě, že Prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

7.9. Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, může se Kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména:Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2 – Nové Město

webové stránky: 

 

 

http://www.coi.cz 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení